Gaeilge (Léamh & Éisteacht) (Scoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge)

Triail Ghaeilge Dhroim Conrach do Bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge (TGD-G)

Is triail chaighdeánach ar ghnóthachtáil sa Ghaeilge í anTGD-G ar féidir í a riar ar ghrúpaí. Tá ábhar na trialach bunaithe ar Churaclam na Bunscoile, Gaeilge (ROE/CNCM, 1999). Triail í seo do dhaltaí i mbunscoileanna Gaeltachtaagus lán-Ghaeilge.

Is í seo an chéad uair a cuireadh triail ar fáil bunaithe ar na caighdeáin atá sna bunscoileanna sin amháin a mbíonn an Ghaeilge mar mheán teagaisc agus foghlama acu. Dá bhrí sin ní bhaineann na noirm ach le daltaí i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.  Deineadh TGD-G a chaighdéanú ar shampla Náisiúnta ionadaíoch de 13,000 dalta i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge.

Ceithre leibhéal atá sa triail TGD-G agus iad seo ag freastal ar dhaltaí ó ranganna na Naíonán Sinsir go dtí Rang a Sé. Tá dhá fhoirm (Foirmeacha A agus B) ar fáil don triail ag gach leibhéal. Is féidir na trialacha seo a riar ag tús na bliana nó ag deireadh na bliana toisc go bhfuil fáil ar noirm don dá thréimhse sin. Tógann sé idir 90 noiméad (Leibhéal 1) go 2 uair 20 noiméad (Leibhéal 4) chun an trial a riar.  Is féidir riaradh na trialach a roinnt thar dhá lá.

Déanann an triail seo cur síos ar chumas an dalta sa léitheoireacht agus san éisteacht, agus, i gcás Leibhéal 4, sa litriú (scríobh) chomh maith.  Cuirtear amhscóir, scóir chaighdeánacha, scoir sten, agus  scóir pheircintíle ar fail.

Go luath i 2012, beidh úsáideoirí na trialach in ann clár ríomhaire scórála a cheannach. Tabharfaidh an clár seo tachaíocht le scórál na trialach agus déanfar tuairiscí a sholáthar go leictreonach.

 

Achoirme ar ghnéithe den TGD-G


Leibhéal
Sprioc
ranganna
Foirmeacha
comhtheomhara?
Riaradh
ilghráid?
Noirm don Earrach
& don Fhómhar?
Scála
tras-trialach?
Am de
dhith
 1 N. Shin (Deireadh)
R1 (Tús)
  90 nóim
 2 R1 (Deireadh)
R2 (Tús & Deireadh)
R3 (Tús)

Fómhar (R2 & R3)
Earrach (R1 & R2)


115 nóim
 3 R3 (Deireadh)
R4 (Tús & Deireadh)
R5 (Tús)


Fómhar (R4 & R5)
Earrach (R3 & R4)120 nóim
 4 R5 (Deireadh)
R6 (Tús & Deireadh)

Earrach (R5 & R6)
140 nóim

 

Triail Ghaielge Dhroim Conrach do Bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge –Nóta do ‎Thuismitheoirí

 

‎Drumcondra Irish Test for Gaeltacht Schools and Gaelscoileanna – Note to Parents