Research Associate Vacancies- Folúntais Do Chomhlaigh Taighde

PANELS FOR RESEARCH ASSOCIATES (PERMANENT, FIXED TERM AND SPECIFIED PURPOSE) /PAINÉIL DO CHOMHLAIGH TAIGHDE (BUAN, TÉARMA SEASTA AGUS CUSPÓIR SONRACH)

The Centre is now creating a panel of Research Associates to assist in the management of large-scale assessment, evaluation studies and/or test development. Further information on the Centre’s current programme of work is available here. Panels will cover permanent, fixed term and specified purpose posts and are subject to the completion of a probation period. Successful candidates will be assigned to one or more research, evaluation or test development projects in the ERC’s work programme and will report to a Research Fellow.

Is mian leis an FTO painéil a bhunú do Chomhlaigh Taighde chun cuidiú le measúnuithe mórscála, meastóireachtaí staidéir agus/nó forbairt trialacha. Tá tuilleadh eolais ar chlár oibre reatha an Fhorais ar fáil anseo. Clúdóidh painéil poist bhuana, poist ar théarma seasta agus ar chuspóirí sonraithe agus beidh siad faoi réir tréimhse promhaidh a chomhlánú. Sannfar iarrthóirí rathúla ar thionscadal taighde, meastóireachta nó forbartha tástála amháin nó níos mó i gclár oibre an FTO agus tuairisceoidh siad do Chomhalta Taighde.

Click here for more information on how to apply.

Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil ar conas iarratas a dhéanamh.​​

COMHLACH TAIGHDE LE GAEILGE LÍOFA (LABHARTHA AGUS SCRÍOFA) (BUAN)/RESEARCH ASSOCIATE WITH FLUENT (SPOKEN AND WRITTEN) IRISH (PERMANENT)

Is mian leis an bhForas Comhlach Taighde a cheapadh anois chun obair ar Fhorbairt Trialacha. Tuairisceoidh an iarrthóir rathúil do Chomhalta Taighde. Tá tuilleadh eolais ar chlár oibre reatha an Fhorais ar fáil anseo. Ag eascairt as an gcomórtas seo, féadfaidh an ERC painéal nó painéil a chruthú as a ndéanfar folúntais chomhchosúla a bhaineann le measúnú ar scála mór, staidéir mheastóireachta agus/nó forbairt trialacha a líonadh amach anseo. Clúdóidh na painéil poist bhuana, théarma seasta agus poist shainchuspóra. Tá gach post faoi réir tréimhse phromhaidh a chríochnú go sásúil.

The Centre now wishes to recruit a Research Associate to work on Test Development. The successful candidate will report to a Research Fellow. Further information on the Centre’s programme of work is available here. Arising out of this competition, the ERC may create a panel or panels from which future similar vacancies related to large scale assessment, evaluation studies and/or test development. Panels will cover permanent, fixed term and specified purpose posts. All posts are subject to the completion of a probation period.

Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil ar conas iarratas a dhéanamh.​​

Click here for more information on how to apply.