Principal Officer Vacancy

HEAD OF GOVERNANCE AND CORPORATE AFFAIRS (PRINCIPAL OFFICER, PERMANENT)

The ERC now wishes to recruit a Head of Governance and Corporate Affairs (on a salary scale equivalent to that of Principal Officer, PO, in the civil service). This is a new senior management role whose function is the management and oversight of corporate governance functions generally.  The successful candidate will be appointed on a permanent basis subject to successful completion of a probation period.

Click here for the information booklet and the application form.

FOLÚNTAS DO CHEANN RIALACHAIS AGUS GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACH (PRÍOMHOIFIGEACH, BUAN)

Is mian leis an FTO Ceann Rialachais agus Gnóthaí Corparáideacha a earcú anois (ar scála tuarastail comhionann le Phríomhoifigeach, PO, sa státseirbhís). Is ról nua bainistíochta sinsearaí é seo a bhfuil sé mar fheidhm aige bainistíocht agus maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmeanna rialachais chorparáidigh i gcoitinne. Ceapfar an t-iarratasóir rathúil ar bhonn buan faoi réir ag tréimhse promhaidh a bheith críochnaithe go sásúil.

 Cliceáil anseo le haghaidh an leabhrán eolais agus an fhoirm iarratais.