Tumoideachas i mBunscoileanna lán-Ghaeilge i gCeantair Mhíbhuntáiste

Tá tuairisc ar an tumoideachas i mbunscoileanna DEIS Banda 1 agus 2 foilsithe ag COGG (An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta). Rinne na húdair, Karen Ní Chlochasaigh (Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach), Gerry Shiel (an Foras Taighde ar Oideachas) agus Pádraig Ó Duibhir (Institiúid Oideachais, Ollscoil Bhaile Átha Cliath) iniúchadh ar athróga a bhaineann le gníomhaíocht i léitheoireacht an Bhéarla agus sa mhata sna scoileanna seo, le béim faoi leith ar dheacrachtaí foghlama. Díríonn an tuairisc ar na buntáistí agus na dúshláin a bhaineann le soláthar an tuomoideachais i gcomhthéacsanna faoi míbhuntáiste.

Tuairisc iomlán anseo

Immersion Education in Irish-medium Primary Schools in Disadvantaged Areas
A report on immersion education in DEIS Band 1 and Band 2 primary schools has been published by COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta). The authors, Karen Ní Chlochasaigh (Mary Immaculate College, Limerick), Gerry Shiel (Educational Research Centre) and Pádraig Ó Duibhir (Institute of Education, Dublin City University) examined variables associated with performance in English reading and mathematics in these schools. The report highlights the benefits and challenges associated with the provision immersion education in disadvantaged contexts.