Senior Administrator Vacancy

Applications are invited for a senior management position in the Educational Research Centre on the DCU Drumcondra campus (formerly St Patrick’s College).  The person appointed will oversee all aspects of the administration of the Centre.  In conjunction with the CEO, the person appointed will be responsible for governance issues, financial management, human resources and general office administration.  S(he) will be assisted by a HEO and/or EO in most areas.

The person appointed will have a third level qualification in a relevant area (e.g., public administration or law) with a minimum of 5 years relevant experience at least some of which, preferably, was in a research environment.  S/he will have

·         excellent organisational and communication skills

·         a high level of accountability

·         an ability to review and improve structures and efficiencies

·         an ability to address complex organisational demands, including staff and policy development

·         familiarity with governance and corporate matters

·         the ability to manage challenging demands and priorities

·         commitment to quality results

·         an open-minded approach to problem solving.

Essential personal qualities required for this position include commitment, patience and empathy.

Appointment will be made on the appropriate point of the Assistant Principal Officer scale, in line with current Government pay policy.

Applications to include a cover letter with a curriculum vitae and the names of two referees by 5.00 pm on Friday April 27, 2018 to savacancy@erc.ie

Click here for further job specifications.

 

The Educational Research Centre is an Equal Opportunities Employer.

Candidates should note that interviews will be held as soon as possible.

****************************************************************************************************************************************************

Tugtar cuireadh d’iarratais do phost riaracháin sinsearach sa bhForas Taighde ar Oideachas ar champas DCU Dhroim Conrach (Coláiste Phádraig mar a bhí cheana).  Déanfaidh an té a cheapfar maoirsiú ar gach gné de riarachán an Ionaid.  Beidh an duine a cheapfar freagrach,  i gcomhpháirt leis an bPríomhfheidhmeannach, as gnóthaí rialachais, bainistíocht airgeadais, acmhainní daonna agus riarachán ginearálta oifige.  Beidh tacaíocht aige/aici i bhformhór na réimsí ó Ardoifigeach Feidhmiúcháin agus/nó Oifigeach Feidhmiúcháin.

Beidh cáilíocht tríú leibhéal i réimse ábhartha (m.sh., riarachán poiblí nó dlí) ag an duine a cheapfar le taithí ábhartha 5 bliana ar a laghad agus cuid de seo, go hídéalach, i dtimpeallacht taighde.  Beidh aige/aici

·         sár-scileanna eagraíochta agus cumarsáide

·         ardleibhéal freagrachta

·         an cumas struchtúir agus éifeachtaí a athbhreithniú agus a fheabhsú

·         an cumas dul i ngleic le héilimh chasta eagraíochta, ar a n-áirítear forbairt foirne agus polasaí

·         taithí ar ghnóthaí rialachais agus corporáideacha

·         an cumas éilimh agus tosaíochtaí dúshlánacha a láimhseáil

·         tiomantas do thorthaí ardchaighdeáin

·         cur chuige oscailte maidir le fadhbanna a réiteach.

I measc na dtréithe pearsanta a bheidh riachtanach don phost seo beidh tiomantas, foighne agus comhbhá.

Déanfar an ceapachán ag pointe cuí ar scála an Príomhoifigeach Cúnta, agus de réir polasaí pá reatha Rialtais.

Ba chóir iarratais le litir chumhdaigh agus curaclam vitae mar aon le hainmneacha beirt mholtóir a chur isteach faoi 5.00 pm ar an Aoine, 27 Aibreán, 2018 chuig savacancy@erc.ie

Cliceáil anseo chun sonraíochtaí an phost a fheiceáil.

 

Is Fostóir Comhdheiseanna é an Foras Taighde ar Oideachas.

Ba chóir d’iarratasóirí a thuiscint go mbeidh na hagallaimh ar bun chomh luath agus is féidir.